Pożar

Pożar - niekontrolowany proces palenia się, w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Pozostałe definicje o różnym rodowodzie

definicja 1 – Niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujący straty materialne i wymagający zorganizowanej akcji do jego likwidacji.

definicja 2 – Pożar to spalanie nie uzasadnione społecznie, wyrządzające szkody

definicja 3 – Pożar jest to niezamierzony proces palenia się użytecznych dóbr materialnych, powodujący straty w majątku narodowym i wymagający zorganizowanej działalności mającej na celu likwidację powstałych zjawisk

definicja 4 – Pożar to samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, powodujące straty
Wielka Encyklopedia PWN, t. 9, 1967 r. oraz leksykon PWN, 1972 r.

definicja 5 – Pożar to palenie się budynków, lasów itp. ogień ogarniający dużą przestrzeń
Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, 1969 r.

definicja 6 – Pożar to ogień powstały nie w specjalnie przeznaczonym miejscu albo rozprzestrzeniony poza granice takiego miejsca, który wyrządza straty materialne International Technical Fire Service Dictionary, wydany na zlecenie CTIF w Wiedniu pod koniec lat sześćdziesiątych. Brak daty wydania
.
definicja 7 – Pożar to palenie się jednego lub kilku obiektów budynków, urządzeń, zakładów przemysłowych, zbiorników, lasów
Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 2. 1967 r.

definicja 8 – Pożar jest procesem palenia, do którego dochodzi z reguły wbrew woli ludzkiej i niemal zawsze powoduje on większe lub miejsze niszczenie dobytku materialnego człowieka
A. Kalinowski. Taktyka gaszenia pożarów na terenach wsi; cytat za Pożarni Taktika, Ceskoslovensky Svaz Pożarni Ochrany. Praha. 1963 r.
definicja 9 – Pożar to niszczące, żywiołowe działanie ognia, wymagające jego likwidacji

definicja 10 – Pożar to żywiołowe działanie ognia, powodujące niszczenie dóbr materialnych oraz zagrożenie życia ludzi i zwierząt

definicja 11 – Pożar to spalanie, które powoduje niepożyteczne i bezpowrotne niszczenie lub uszkodzenie dobra materialnego oraz zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego

definicja 12 – Pożar – niekontrolowane działanie ognia, powodujące straty ludzkie lub materialne

definicja 13 – Pożar jest to niszczące działanie ognia w miejscu do tego nieprzewidzianym i nie przystosowanym, wymagające jego likwidacji

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License