Ustawienie Samochodów

Wersja robocza, przyłącz się!


Tytuł

Ustawienie pojazdów pożarniczych

Stworzone przez

dago, ….
klub strazak.pl

Dotyczy

Ustawiania zastępów podczas pożarów wewnętrznych budynków mieszkalnych

Zasady generalne

 1. Miejsce i sposób ustawienia pojazdów pożarniczych wynika przede wszystkim z funkcji, jakie mają pełnić podczas akcji. Samochody, które przybyły w pierwszym rzucie należy stawiać tak, aby możliwe było ich swobodne i szybkie wykorzystanie do pracy. Ustawienie pojazdów z kolejnych rzutów powinno wynikać z przyjętego wariantu taktycznego w sposób dostosowany do rozwoju akcji. Przy dużej dynamice akcji, nie zawsze jest czas na uwzględnienie wszystkich zasad. W takich sytuacjach należy kierować się przede wszystkim względami bezpieczeństwa.
 2. Pojazdy, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach operacyjnych powinny być ustawiane poza obszarem bezpośrednich działań, w miejscach, gdzie nie będą powodowały powstawanie zatorów, korków, blokad. Powyższe zasady dotyczą służbowych i prywatnych pojazdów osobowych, pojazdów zabezpieczenia logistycznego.
  (W naturalny sposób powyższa zasada nie obejmuje samochodu operacyjnego dowódcy, który jest miejscem jego pracy oraz automatycznie wyznacza na terenie akcji punkt dowodzenia.)
  • Pozostawienie wszystkich ulic przejezdnych przez cały czas trwania akcji, w celu umożliwienia swobodnego ruchu kołowego.
  • Ustawienie pojazdów w oddaleniu od miejsca prowadzenia akcji – o przecznicę, w wyznaczonym miejscu koncentracji, na pobliskim dogodnym placu – wg przyjętych ustaleń, jednak pod żadnym pozorem przy zagrożonym obiekcie, nawet od strony nie objętej działaniami gaśniczymi.
  • Bez zastawiania ważnych dla działań gaśniczych punktów: hydrantów, pompowni, stacji transformatorowych, punktów czerpania wody, magistrali wężowych, stacji paliwowych, bram wjazdowych, itd.
  • Bez blokowania dróg wewnętrznych, wyjazdów z posesji.
 3. Pojazdy pożarnicze biorące udział w działaniach należy ustawiać zgodnie z zasadami:
  • pozostawić szeroki dostęp do uliczek bocznych do ulicy przy której znajduje się obiekt z pożarem, w celu umożliwienia manewrowania,
  • unikanie ustawiania pojazdów po stronie zawietrznej obiektu z pożarem,
  • dla obiektów z kondygnacjami o znacznej powierzchni, lub będące w późnej fazie pożaru, lub z zewnętrznymi niebezpiecznymi elementami elewacji, które mogą grozić odłamkami lub zniszczeniem, należy zachować odpowiedni odstęp pojazdów od budynku. Należy ustawiać samochody od stron narożnych budynku (największa trwałość konstrukcji), w ciasnych ulicach wykorzystać przeciwną stronę ulicy. W skrajnych przypadkach należy zachować dystans pojazdów 1,5 x wysokość budynku,
  • w przypadku budynków drewnianych oraz zwierających materiały o dużej intensywności palenia – zachować odstęp zapobiegający bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania cieplnego na pojazdy ,
  • nie dopuszczać do powstawania pułapek dla pojazdów, każdy pojazd musi mieć możliwość przegrupowania na żądanie, – ewakuacji , w wąskich i trudnych wjazdach starać się wprowadzać wozy tyłem dla ułatwienia wyjazdu.
  • unikać ustawiania pojazdów pod liniami energetycznymi,
  • kolejne rzuty, jeśli nie zostały specjalnie poinstruowane, nie ustawiają się na terenie bezpośrednich działań, zatrzymują się w miejscu koncentracji, dowódca pierwszego zastępu automatycznie obejmuje rolę dowódcy odcinka i w porozumieniu z dowodzącym akcją kieruje siły i środki do akcji,
  • zastępy powinny korzystać z dostępnego zasięgu taktycznego w celu lepszego dotarcia do dostępnych źródeł zasilania (hydrantów), usytuowanych na różnych odcinkach rurociągu, w celu osiągnięcia lepszego wydatku zasilania.
  • nie należy ustawiać samochodów blisko siebie, utrudniając dostęp do podestów, drabin, i innego sprzętu.
 4. Pierwszy zastęp gaśniczy powinien zająć pozycję dogodną do działań gaśniczych w pobliżu wejścia do obiektu. Wejście nie musi oznaczać głównego wejścia do budynku, jest to strona, od której będą wprowadzane pierwsze siły lub strona, od której widoczne są zewnętrzne oznaki pożaru.
 5. Ustawienie pierwszego samochodu powinno dawać możliwość wykorzystania działka gaśniczego, sprzętu oświetleniowego itd. Jest niezwykle ważne, aby pozostawić zapas miejsca dla ustawienia drabiny mechanicznej. Jeśli budynek znaczną długość, pierwszy samochód należy ustawić na wprost wejścia, którym wprowadzane są roty w kierunku pożaru.
 6. Drugi zastęp gaśniczy (typowo – ciężki samochód wsparcia) o ile nie otrzyma specjalnych wytycznych, organizuje system zaopatrzenia wodnego – własny zbiornik używany jako zapas środka, na czas budowy linii zasilającej z hydrantu (najczęściej).
  (Najczęściej drugi zastęp parkuje w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego, co ułatwia budowę linii zasilającej, umożliwia skupienie większej liczby ratowników, a czasem – przy niewielkich obsadach osobowych daje możliwość obsługi obu pojazdów przez jednego kierowcę, co bywa bardzo potrzebne. Jednak, jeśli sytuacja na to pozwala należy rozważać wydłużenie linii zasilającej, aby drugi zastęp mógł sprawiać hydrant na krótkim odcinku, lub aby uruchomić drugi kierunek wejścia do budynku. W takiej sytuacji należy oszacować bilans korzyści i strat wynikających z zastosowanego rozwiązania.)
 7. W sytuacji, gdy brak jest oznak zewnętrznych pożaru, drugi zastęp zajmuje miejsce, w okolicy najbliższego hydrantu w oczekiwaniu na polecenia.
 8. Jeśli trzecim zastępem w sekcji jest drabina albo podnośnik mechaniczny, jego ostateczne ustawienie jest wskazywane przez dowodzącego akcją po opracowaniu zamiaru taktycznego, do tego czasu zastęp oczekuje w dogodnym do manewrowania miejscu na polecenia.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License